Prim. mr. sc. Jasenka Ille, dr. med

  • Pedijatar
  • +
  • Endokrinolog
  • +
  • Dijabetolog

Prim. dr. med. Jasenka Ille, specijalist pedijatar, subspecijalist pedijatrijske endokrinologije i dijabetologije, provela je gotovo cijeli radni vijek u Klinici za pedijatriju KBC-a Zagreb, u Zavodu za endokrinologiju i dijabetes, koji je i Referentni centar za dječju endokrinolgiju i dijabetes Ministarstva zdravstva. Tijekom niza godina vodila je Ambulantu za pretilu djecu u kojoj je pregledano i obrađeno više tisuća djece, s posebnom pažnjom na primjenu balansiranih redukcijskih dijeta koje su primjerene dobi i spolu, te dijete za pojedine tipove hiperlipoproteinemija koje su česte u pretilih. U liječenje pretilosti uveden je timski rad (liječnik- dječji endokrinolog i dijabetolog, medicinska sestra psiholog, socijalni pedagog), te je uključena i cijela obitelj. Kao član stručnog tima za prenatalnu dijagnostiku kongenitalne adrenalne hiperplazije (KAH), na čelu s Prof. dr. sc. Miroslavom Dumićem te u suradnji s Centrom za tipizaciju tkiva, Endokrinološkim laboratorijem i Klinikom za ženske bolesti i porode KBC-a, započinje 1985. godine s prenatalnom dijagnostikom KAH iz amnijske tekućine, a potom i DNA analizom resica korion frondozuma. Navedene pretrage omogućile su prenatalno liječenje KAH. Nakon edukacije u Zavodu za nuklearnu medicinu, 1990. godine uvodi u Klinici za pedijatriju KBC-a ultrazvučni pregled i citološku punkciju štitnjače pod kontrolom ultrazvuka, čime je unaprijeđena dijagnostika bolesti štitnjače u djece, te je dugi niz godina jedii dječji endokrinolog koji se bavio ovom problematikom u Hrvatskoj. Kako je u Referentnom centru liječen najveći broj djece oboljele od šećerne bolesti tipa I u Hrvatskoj, 1997. godine osnovano je Društvo „Veliki za male sa šećernom bolešću, gdje kao član upravnog odbora provodi niz aktivnosti za pomoć djeci dijabetičarima i njihovim obiteljima. Niz godina vodi kao voditelj tima (pedijatar endokrinolog i dijabetolog, medicinska sestra, dječji psiholog) radionice za roditelje novotkrivenih bolesnika sa šećernom bolešću i “starih” bolesnika, radionice za roditelje djece s dijabetesom mlađe od 5 godina, radionice za roditelje školske djece s dijabetesom, radionice za adolescente s dijabetesom. Sudjelovala je kao voditelj stručnog tima i u radu rekreativno –edukacijskog kampa. U Hrvatskom liječničkom zboru godinama kao predavač i član tima vodi seminar “ Djeca sa šećernom bolešću u odgojno- obrazovnim ustanovama “. Član je tima koji je u Klinici za pedijatriju 2003. godine uveo u terapiju dijabetesa prvu inzulinsku pumpu u Hrvatskoj. Danas je na terapiji inzulinskom pumpom više od 150 djece koja se prate u Zavodu za dječju endokrinologiju i dijabetes KBC Zagreb, a Zavod je Referentni centar za inzulinske pumpe u Hrvatskoj. Rođena je u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1974. godine. Specijalizaciju iz pedijatrije obavila je Klinici za dječje bolesti KBC Rebro, a tijekom specijalizacije završila je I i II stupanj poslijediplomskog studija iz Kliničke pedijatrije. Specijalistički ispit položila je u srpnju 1982. godine. Od 1983. do 2014. radi kao pedijatar endokrinolog i dijabetolog te je istaknuti endokrinolog Zavoda za endokrinologiju i dijabetes iste Klinike, Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetes. Magistarski rad pod naslovom “Prenatalna dijagnostika kongenitalne adrenalne hiperplazije zbog nedostatka enzima 21- hidroksilaze“ obranila je 1988 godine. Nakon toga je stekla naslov znanstvenog asistenta, a 1998. i naslov primarijus. Godine 2007. stekla je naziv subspecijaliste pedijatrijske endokrinologije, dijabetologije i bolesti metabolizma. Tijekom rada u Zavodu za endokrinologiju i dijabetes u više je navrata bila na stručnom usavršavanju iz pedijatrijske endokrinologije u organizaciji “European Society for Pediatric Endocrinology” (ESPE). Od početka specijalizacije iz pedijatrije te tijekom godina rada u pedijatrijskoj endokrinologiji i dijabetologiji sudjelovala je kao aktivni učesnik na nizu sastanaka pedijatara, perinatologa, neonatologa, pedijatrijskih endokrinologa, endokrinologa i dijabetologa u zemlji i inozemstvu, te stručnih sastanaka pedijatrijskih endokrinologa u Europi i Americi. Dugogodišnji je predavač na poslijediplomskom studiju iz Kliničke pedijatrije s temama o dijabetesu, pretilosti i bolestima štitnjače u dječjoj dobi. Bila je predavač na prvom Poslijediplomskom studiju pedijatrijske endokrinologije, dijabetesa i bolesti metabolizma 1990/91, iz kojeg je potekla cijela generacija današnjih pedijatrijskih endokrinologa i dijabetologa u Hrvatskoj. Kao pozvani predavač sudjelovala je na nizu seminara i tečajeva trajne izobrazbe liječnika (Mayerhoferovi dani, Hrvatska proljetna pedijatrijska škola, Pedijatrija danas, KIGS simpoziji i dr.) te tečajevima trajne edukacije timova koji liječe djecu s dijabetes melitusom tip I. Bila je mentor na subspecijaliziciji i član ispitne komisije za obranu naslova subspecijaliste pedijatrijske endokrinologije i dijabetologije mnoštvu današnjih istaknutih liječnika pedijatara. Kao suradnik je sudjelovala u većem broju znanstvenih projekata iz područja endokrinologije, financiranih od Ministarstva znanosti RH, te projekata vezanih uz psihosocijalno zbrinjavanje i edukaciju djece oboljele od šećerne bolesti tipa 1 i članova njihovih obitelji financijski podržanih od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Ministarstva znanosti te Grada Zagreba. Sudjelovala je u dva znanstvena projekta iz područja endokrinologije i genetike financiranih od NIH (National Institute of Health, Bethesda MA; USA:Fogarty-USA Croatian Tehnology Program i FIRCA (Fogarty International Research Collaboration Award ), čiji su voditelji bili Prof. Dr. Sc. Miroslav Dumić i prof. dr. Maria I.New. Koator je priručnika „Smanjen rast”. Autor je i koautor više od stotinu stručnih i znanstvenih radova, sažetaka i kongresnih priopćenja objavljenih u našoj literaturi i u inozemnim endokrinološkim časopisima citiranim u CC. Ima 89 citata u SCI , od toga 14 u časopisima citiranim u CC. Članica je Hrvatskog liječničkog zbora, Pedijatrijskog društva HLZ, Društva za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetes HLZ, Endokrinološkog društva HLZ i Društva za dijabetes i poremećaje metabolizma.

Povezani članci

dijabetička ketoacidoza

Dijabetička ketoacidoza

Dijabetička ketoacidoza (DKA) je akutna, po život opasna komplikacija šećerne bolesti koja se javlja u 15-70% novootkrivenog bolesnika, češća je i brže nastaje u manje djece (<2 godine), ali se može javiti i u osoba s već dijagnosticiranim dijabetesom,...

Pročitajte cijeli članak
dijabetes-tip-1

Dijabetes tip 1 – uzrok i faze bolesti

Dijabetes tip 1 nastaje uslijed kroničnog, imunološki posredovanog uništenja β-stanica gušterače što dovodi do apsolutnog nedostatka inzulina. 

Pročitajte cijeli članak

Kako prepoznati dijabetes

Simptomi koji ukazuju da se razvija šećerna bolest su učestalo mokrenje i pojačana žeđ. Neke osobe osjećaju i pojačanu glad usprkos kojoj dolazi do gubitka na tjelesnoj težini. 

Pročitajte cijeli članak
beba kod doktora

Sistematski pregled u prvoj godini života djeteta

Najveće promjene u životu djeteta događaju se upravo u prvoj godini života. Stoga je izuzetno važno pravilno praćenje vašeg dojenčeta kroz to iznimno aktivno razdoblje života.

Pročitajte cijeli članak