prim. dr. sc. Jasenka Ille, dr. med., specijalist dječji endokrinolog - dijabetolog

  • Pedijatrija
Jasenka Ille

Prim. dr. med. Jasenka Ille, specijalist pedijatar, subspecijalist pedijatrijske endokrinologije i dijabetologije, provela je gotovo cijeli radni vijek u Klinici za pedijatriju KBC-a Zagreb, u Zavodu za endokrinologiju i dijabetes, koji je i Referentni centar za dječju endokrinolgiju i dijabetes Ministarstva zdravstva. Tijekom niza godina vodila je Ambulantu za pretilu djecu u kojoj je pregledano i obrađeno više tisuća djece, s posebnom pažnjom na primjenu balansiranih redukcijskih dijeta koje su primjerene dobi i spolu, te dijete za pojedine tipove hiperlipoproteinemija koje su česte u pretilih. U liječenje pretilosti uveden je timski rad (liječnik- dječji endokrinolog i dijabetolog, medicinska sestra psiholog, socijalni pedagog), te je uključena i cijela obitelj. Kao član stručnog tima za prenatalnu dijagnostiku kongenitalne adrenalne hiperplazije (KAH), na čelu s Prof. dr. sc. Miroslavom Dumićem te u suradnji s Centrom za tipizaciju tkiva, Endokrinološkim laboratorijem i Klinikom za ženske bolesti i porode KBC-a, započinje 1985. godine s prenatalnom dijagnostikom KAH iz amnijske tekućine, a potom i DNA analizom resica korion frondozuma. Navedene pretrage omogućile su prenatalno liječenje KAH. Nakon edukacije u Zavodu za nuklearnu medicinu, 1990. godine uvodi u Klinici za pedijatriju KBC-a ultrazvučni pregled i citološku punkciju štitnjače pod kontrolom ultrazvuka, čime je unaprijeđena dijagnostika bolesti štitnjače u djece, te je dugi niz godina jedii dječji endokrinolog koji se bavio ovom problematikom u Hrvatskoj. Kako je u Referentnom centru liječen najveći broj djece oboljele od šećerne bolesti tipa I u Hrvatskoj, 1997. godine osnovano je Društvo „Veliki za male sa šećernom bolešću, gdje kao član upravnog odbora provodi niz aktivnosti za pomoć djeci dijabetičarima i njihovim obiteljima. Niz godina vodi kao voditelj tima (pedijatar endokrinolog i dijabetolog, medicinska sestra, dječji psiholog) radionice za roditelje novotkrivenih bolesnika sa šećernom bolešću i “starih” bolesnika, radionice za roditelje djece s dijabetesom mlađe od 5 godina, radionice za roditelje školske djece s dijabetesom, radionice za adolescente s dijabetesom. Sudjelovala je kao voditelj stručnog tima i u radu rekreativno –edukacijskog kampa. U Hrvatskom liječničkom zboru godinama kao predavač i član tima vodi seminar “ Djeca sa šećernom bolešću u odgojno- obrazovnim ustanovama “. Član je tima koji je u Klinici za pedijatriju 2003. godine uveo u terapiju dijabetesa prvu inzulinsku pumpu u Hrvatskoj. Danas je na terapiji inzulinskom pumpom više od 150 djece koja se prate u Zavodu za dječju endokrinologiju i dijabetes KBC Zagreb, a Zavod je Referentni centar za inzulinske pumpe u Hrvatskoj. Rođena je u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Na Medicinskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je 1974. godine. Specijalizaciju iz pedijatrije obavila je Klinici za dječje bolesti KBC Rebro, a tijekom specijalizacije završila je I i II stupanj poslijediplomskog studija iz Kliničke pedijatrije. Specijalistički ispit položila je u srpnju 1982. godine. Od 1983. do 2014. radi kao pedijatar endokrinolog i dijabetolog te je istaknuti endokrinolog Zavoda za endokrinologiju i dijabetes iste Klinike, Referentnog centra Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetes. Magistarski rad pod naslovom “Prenatalna dijagnostika kongenitalne adrenalne hiperplazije zbog nedostatka enzima 21- hidroksilaze“ obranila je 1988 godine. Nakon toga je stekla naslov znanstvenog asistenta, a 1998. i naslov primarijus. Godine 2007. stekla je naziv subspecijaliste pedijatrijske endokrinologije, dijabetologije i bolesti metabolizma. Tijekom rada u Zavodu za endokrinologiju i dijabetes u više je navrata bila na stručnom usavršavanju iz pedijatrijske endokrinologije u organizaciji “European Society for Pediatric Endocrinology” (ESPE). Od početka specijalizacije iz pedijatrije te tijekom godina rada u pedijatrijskoj endokrinologiji i dijabetologiji sudjelovala je kao aktivni učesnik na nizu sastanaka pedijatara, perinatologa, neonatologa, pedijatrijskih endokrinologa, endokrinologa i dijabetologa u zemlji i inozemstvu, te stručnih sastanaka pedijatrijskih endokrinologa u Europi i Americi. Dugogodišnji je predavač na poslijediplomskom studiju iz Kliničke pedijatrije s temama o dijabetesu, pretilosti i bolestima štitnjače u dječjoj dobi. Bila je predavač na prvom Poslijediplomskom studiju pedijatrijske endokrinologije, dijabetesa i bolesti metabolizma 1990/91, iz kojeg je potekla cijela generacija današnjih pedijatrijskih endokrinologa i dijabetologa u Hrvatskoj. Kao pozvani predavač sudjelovala je na nizu seminara i tečajeva trajne izobrazbe liječnika (Mayerhoferovi dani, Hrvatska proljetna pedijatrijska škola, Pedijatrija danas, KIGS simpoziji i dr.) te tečajevima trajne edukacije timova koji liječe djecu s dijabetes melitusom tip I. Bila je mentor na subspecijaliziciji i član ispitne komisije za obranu naslova subspecijaliste pedijatrijske endokrinologije i dijabetologije mnoštvu današnjih istaknutih liječnika pedijatara. Kao suradnik je sudjelovala u većem broju znanstvenih projekata iz područja endokrinologije, financiranih od Ministarstva znanosti RH, te projekata vezanih uz psihosocijalno zbrinjavanje i edukaciju djece oboljele od šećerne bolesti tipa 1 i članova njihovih obitelji financijski podržanih od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH, Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, Ministarstva znanosti te Grada Zagreba. Sudjelovala je u dva znanstvena projekta iz područja endokrinologije i genetike financiranih od NIH (National Institute of Health, Bethesda MA; USA:Fogarty-USA Croatian Tehnology Program i FIRCA (Fogarty International Research Collaboration Award ), čiji su voditelji bili Prof. Dr. Sc. Miroslav Dumić i prof. dr. Maria I.New. Koator je priručnika „Smanjen rast”. Autor je i koautor više od stotinu stručnih i znanstvenih radova, sažetaka i kongresnih priopćenja objavljenih u našoj literaturi i u inozemnim endokrinološkim časopisima citiranim u CC. Ima 89 citata u SCI , od toga 14 u časopisima citiranim u CC. Članica je Hrvatskog liječničkog zbora, Pedijatrijskog društva HLZ, Društva za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetes HLZ, Endokrinološkog društva HLZ i Društva za dijabetes i poremećaje metabolizma.

Povezani članci

slider 4

Ispitivanje razine hormona rasta

Podatak da je dijete visinom ispod 5. centile, ili da godišnje raste manje od 4 cm, upućuje na potrebu obrade zbog zaostatka u rastu. Uzroka smanjenom rastu može biti čitav niz pri čemu je većina fiziološka dok je samo...

Pročitajte cijeli članak
dijabetička ketoacidoza

Dijabetička ketoacidoza

Dijabetička ketoacidoza (DKA) je akutna, po život opasna komplikacija šećerne bolesti koja se javlja u 15-70% novootkrivenog bolesnika, češća je i brže nastaje u manje djece (<2 godine), ali se može javiti i u osoba s već dijagnosticiranim dijabetesom,...

Pročitajte cijeli članak
dijabetes-tip-1

Dijabetes tip 1 – uzrok i faze bolesti

Dijabetes tip 1 nastaje uslijed kroničnog, imunološki posredovanog uništenja β-stanica gušterače što dovodi do apsolutnog nedostatka inzulina. 

Pročitajte cijeli članak
beba kod doktora

Sistematski pregled u prvoj godini života djeteta

Najveće promjene u životu djeteta događaju se upravo u prvoj godini života. Stoga je izuzetno važno pravilno praćenje vašeg dojenčeta kroz to iznimno aktivno razdoblje života.

Pročitajte cijeli članak